+31 (0)416 671780

Klik hier om de algemene leverings- en verkoopvoorwaarden 2Connect B.V. (V01042020) te downloaden

Artikel 1. Definities

 1. 2Connect: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 2Connect B.V., (KvK 18057952), gevestigd en kantoorhoudende te (5145 RM) Waalwijk aan de Gompenstraat 17.
 2. De klant: zijnde opdrachtgever, de (beoogde) contractspartij van 2Connect.
 3. Overeenkomst: de tussen 2Connect en De Klant gesloten overeenkomst.
 4. Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden.

 

Artikel 2. Totstandkoming Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst komt tot stand doordat:
  a. De Klant een offerte van 2Connect stilzwijgend heeft aanvaard of;
  b. De Klant een offerte van 2Connect schriftelijk (of per e-mail) heeft aanvaard of;
  c. (na een aanvraag door De Klant) door verzending van een bevestiging van de Overeenkomst door 2Connect aan De Klant.
 2. De Overeenkomst komt tot stand conform de offerte ((in geval van artikel 2.1.a, tenzij De Klant binnen 48 (achtenveertig) uur na ontvangst van de offerte of (als dat moment eerder is) binnen 12 (twaalf) uur na aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst haar bezwaren schriftelijk aan 2Connect heeft kenbaar gemaakt)).
 3. Wijzigingen van/aanvullingen op de Overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. 2Connect behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 4. Als bepalingen in een offerte of bevestiging van de Overeenkomst tegenstrijdig zijn met bepalingen in de Voorwaarden, zijn eerstgenoemde bepalingen leidend.
 5. Aan informatie uit offertes, folders, reclamematerialen of van de website van 2Connect kan De Klant geen rechten ontlenen.
 6. Eventuele (inkoop)voorwaarden van De Klant zijn nooit van toepassing op de Overeenkomst;

 

Artikel 3. Verplichtingen 2Connect

 1. 2Connect levert, indien geen specifieke normen of voorschriften zijn overeengekomen, overeenkomstig hetgeen 2Connect redelijkerwijs mocht veronderstellen.
 2. Indien door 2Connect een model, voorbeeld of monster is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De zaken die 2Connect aanbiedt kunnen in geringe mate afwijken van eventuele monsters, modellen of afbeeldingen die door 2Connect aan De Klant ter beschikking zijn gesteld of verstrekt. Omdat speciaalkabels worden geleverd overeenkomstig fabricagelengtes kunnen de geleverde producten maximaal 10% afwijken van de overeengekomen lengte.
 3. 2Connect biedt De Klant geen garanties inzake de kwaliteit of (bijzondere) eigenschappen van de zaken tenzij dat uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen. Op dergelijke garanties kan De Klant alleen een beroep doen indien zij zelf aan al haar (betalings)verplichtingen jegens 2Connect heeft voldaan.
 4. 2Connect heeft het recht om het werk (deels) door derden te laten verrichten.
 5. Voor 2Connect geldende termijnen zijn niet fataal, tenzij partijen in de Overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Een overeengekomen voor 2Connect geldende termijn gaat eerst in nadat de Overeenkomst is gesloten en alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van 2Connect. Een overeengekomen voor 2Connect geldende termijn wordt minimaal verlengd met het aantal dagen dat is verstreken tussen het moment van totstandkoming van de Overeenkomst en het moment waarop alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit van 2Connect zijn gekomen.

 

Artikel 4. Verplichtingen De Klant

 1. De Klant is verplicht om op eerste verzoek van 2Connect en op eigen initiatief alle informatie met 2Connect te delen die nodig is om de Overeenkomst uit te voeren.
 2. Tenzij anders overeengekomen gelden prijzen exclusief btw, transport, assemblage en emballage.
 3. Prijsverhogingen voortvloeiende uit op mondeling of schriftelijk verzoek van De Klant verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de Overeenkomst en/of de specificaties van de te leveren zaken zijn integraal voor rekening van De Klant.
 4. Alle kosten die het gevolg zijn van omstandigheden waarmee 2Connect bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs geen rekening hoefde te houden, komen voor rekening van De Klant.
 5. Alle betalingen door De Klant aan 2Connect dienen te worden gedaan op een door 2Connect aan te wijzen bankrekeningnummer, zonder aftrek en/of verrekening, in euro’s en uiterlijk dertig (30) dagen na factuurdatum maar altijd voor het moment van levering (zie artikel 8). Dit betreft een ‘voor de voldoening bepaalde termijn’ in de zin van art. 6:83 sub a BW.
 6. Indien aangegeven door 2Connect is De Klant gerechtigd en verplicht (ook) op andere wijze te betalen dan in geld, bijvoorbeeld – doch niet daartoe beperkt – door overdracht van goederen (inbetalinggeving).
 7. Bij gebreke van tijdige betaling treedt De Klant van rechtswege in verzuim met in ieder geval de volgende gevolgen: a. De Klant wordt een rente verschuldigd van 10% per jaar over de openstaande factuur/facturen;
  b. De Klant wordt buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% van de openstaande factuur/facturen met een minimum van € 250,-;
  c. Indien 2Connect De Klant ter zake haar betalingsverplichtingen in rechte betrekt wordt De Klant eveneens, in aanvulling op voorgaande leden, de daadwerkelijke kosten die 2Connect daarvoor dient te maken (zoals advocaatkosten, deurwaarderskosten, griffierechten etc.) verschuldigd.
 8. Door De Klant gedane betalingen strekken steeds eerst in mindering van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs indien De Klant vermeldt dat betaling betrekking heeft op (een) latere factu(u)r(en).

 

Artikel 5. Meer- en minderwerk

 1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerwerk als:
  a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek;
  b. de door De Klant verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
  c. geschatte hoeveelheden meer dan 5% afwijken.
 2. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. De Klant is gehouden de prijs van het meerwerk op eerste verzoek van 2Connect te voldoen, zonder opschorting of verrekening (ook niet met minderwerk).
 3. Wijzigingen in het werk resulteren alleen in minderwerk als/voor zover:
  a. 2Connect schriftelijk heeft ingestemd met het niet uitvoeren van het minderwerk;
  b.Het minderwerk daadwerkelijk een besparing van kosten voor 2Connect tot gevolg heeft en 2Connect dat schriftelijk heeft bevestigd aan De Klant;
 4. Minderwerk wordt berekend op basis van de door 2Connect begrote bedragen en omvatten uitsluitend besparingen van materialen en externe kosten, in geen geval besparingen van interne kosten van 2Connect (zoals personeelskosten).

 

Artikel 6. Kwaliteit en klachten

 1. De Klant dient direct bij levering (in ieder geval binnen zeven (7) dagen na ontvangst) het geleverde te controleren op hoeveelheden, kwaliteit, zichtbare schade, eigenschappen of gebreken en daarvan schriftelijk of per e-mail melding te maken aan 2Connect onder vermelding van het bestel- en/of factuurnummer en met toezending van (een kopie van) de vrachtbrief. Na verloop van deze termijn wordt geacht dat de zaken aan de Overeenkomst beantwoorden.
 2. Op andere gebreken dan bedoeld in het vorige lid, kan De Klant geen beroep meer doen, indien hij niet binnen zeven (7) dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij 2Connect heeft gereclameerd.
 3. Als De Klant de zaken geheel of gedeeltelijk verwerkt of laat verwerken, dan heeft De Klant de zaken goedgekeurd. In dat geval is de aansprakelijkheid van 2Connect vervallen.

 

Artikel 7. Levering

 1. Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de (af)levering van zaken af bedrijf van een (Nederlandse) vestiging van 2Connect.
 2. Het risico voor de zaken gaat over op De Klant op het moment van levering.
 3. 2Connect mag de zaken in deelpartijen leveren (deelleveringen).
 4. De Klant is verplicht tot afname van de zaken.
 5. Ingeval van (af)levering af bedrijf 2Connect, gaat de afnameplicht in op het moment dat 2Connect bericht dat de zaken gereed staan voor afname, waarna De Klant de zaken uiterlijk binnen een termijn van zeven (7) dagen dient op te halen.
 6. Ingeval van (af)levering middels bezorging aan het adres van De Klant, dienen de zaken te worden afgenomen op het moment dat de zaken door 2Connect op dat adres worden aangeboden. Indien niet expliciet schriftelijk een bezorgadres is overeengekomen mag 2Connect de zaken afleveren op het adres van De Klant dat bij 2Connect bekend is of zoals dat blijkt uit het handelsregister.  Vervoer van de goederen geschiedt te allen tijde voor rekening en risico van de opdrachtgever, ook bij franco levering door een door 2Connect aan te wijzen vervoerder.
 7. Indien De Klant de zaken niet of niet tijdig afneemt, is De Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. 2Connect is in dat geval gerechtigd de zaken voor rekening en risico van De Klant op te slaan of deze aan een derde te verkopen tegen iedere prijs die 2Connect onder de gegeven omstandigheden redelijk acht. De Klant blijft de volledige koopsom en bezorgkosten, onverminderd het elders in de Voorwaarden bepaalde, verschuldigd. Indien 2Connect de zaken alsnog aan een derde verkoopt, kan 2Connect besluiten het door De Klant verschuldigde bedrag te verminderen met de netto-opbrengst van de verkoop aan die derde.
 8. Noodzakelijke emballage wordt tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage staat ter beoordeling van 2Connect.

 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

 1. Levering vindt plaats onder uitgebreid eigendomsvoorbehoud. Alle door 2Connect geleverde zaken blijven eigendom van 2Connect totdat De Klant aan al haar betalingsverplichtingen uit hoofde van alle tussen partijen gesloten overeenkomsten (inclusief verplichtingen tot betaling van rente of (incasso)kosten) of uit andere hoofde jegens 2Connect heeft voldaan. Zolang De Klant niet aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, verplicht De Klant zich jegens 2Connect om het geleverde als een zorgvuldig huisvader te behandelen, verzekerd te houden en dit niet te verpanden, te verwerken, over te dragen of af te geven aan derden. Bij niet-nakoming van deze verplichting wordt de gehele met de Overeenkomst gemoeide koopprijs terstond opeisbaar.
 2. Indien De Klant tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen jegens 2Connect, heeft 2Connect het recht de zaken waarvan de eigendom is voorbehouden, terstond terug te nemen. Voor zover noodzakelijk zal De Klant aan 2Connect op diens eerste verzoek onmiddellijke toegang verlenen tot gebouwen en/of terreinen, waarvan De Klant eigenaar dan wel beheerder is, zodat 2Connect haar eigendom(men) kan revindiceren.
 3. Door De Klant verrichte betalingen worden allereerst en zoveel mogelijk toegerekend aan vorderingen van 2Connect waarvoor geen eigendomsvoorbehoud geldt.

 

Artikel 9. Overmacht

 1. Indien 2Connect door een niet-toerekenbare tekortkoming niet aan haar verplichtingen jegens De Klant kan voldoen is sprake van een overmachtstoestand. Onder een overmachtstoestand wordt onder andere verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop 2Connect geen invloed kan uitoefenen, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens De Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van 2Connect kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden mede gerekend: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk, stagnatie of andere problemen bij de productie door de toeleveranciers van 2Connect en/of maatregelen van enige overheidsinstantie (zoals terugroepacties), alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
 2. In geval van een overmachtstoestand:
  a. is De Klant niet bevoegd de Overeenkomst te ontbinden en;
  b. wordt de nakoming van de verplichtingen van 2Connect opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand en; c. heeft De Klant geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als 2Connect als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
 3. Indien enige overmachtstoestand 2 (twee) maanden heeft geduurd, heeft 2Connect het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Als 2Connect haar verplichting gedeeltelijk is nagekomen, is zij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

 

Artikel 10. Industriële en intellectuele eigendom

 1. Tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt 2Connect de auteursrechten, octrooirechten en alle overige rechten van industriële en/of intellectuele eigendom op de door haar verkochte zaken, gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, recepten, programmatuur enz.
 2. Tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen blijven de rechten op de in dit artikel genoemde gegevens eigendom van 2Connect ongeacht of aan De Klant voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht.
 3. Alle informatie, mondeling of schriftelijk, die door 2Connect aan De Klant wordt verstrekt, blijft eigendom van 2Connect en mag door De Klant slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor het verstrekt is.
 4. De Klant zal de informatie van 2Connect niet aan derden verstrekken, op welke wijze dan ook, behoudens voor zover zulks redelijkerwijs noodzakelijk is in verband met de goede uitvoering van de Overeenkomst en dan alleen nadat en voor zover een geheimhoudingsverplichting is overeengekomen.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid De Klant

 1. De Klant is verantwoordelijk voor de door of namens haar verstrekte informatie zoals voorgeschreven constructies, materialen en werkwijzen of gegeven orders, aanwijzingen en instructies.
 2. De Klant is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van fouten in de door haar verstrekte informatie zoals voornoemd of gebreken in zaken, bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen die door haar ter beschikking zijn gesteld dan wel door haar zijn voorgeschreven.
 3. De Klant vrijwaart 2Connect voor aanspraken van derden ter zake schade zoals voornoemd.
 4. De gevolgen van de naleving (door 2Connect of derden) van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege zijn voor rekening van De Klant, ongeacht of de oorzaak/noodzaak van die naleving aan De Klant, 2Connect of een derde te wijten is. 2Connect is jegens De Klant niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van de naleving zoals voornoemd en De Klant is verplicht om op eerste verzoek van 2Connect medewerking te verlenen aan de naleving zoals voornoemd en alle schade en kosten te vergoeden die 2Connect door naleving zoals voornoemd lijdt.
 5. De Klant is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door haar of in haar opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid 2Connect

 1. 2Connect is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade van De Klant of een derde in verband met (de uitvoering van) een Overeenkomst, een door 2Connect geleverde zaak of dienst, waaronder mede wordt begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.
 2. Iedere aansprakelijkheid voor directe schade van 2Connect jegens De Klant, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het daadwerkelijk door De Klant aan 2Connect betaalde factuurbedrag van de desbetreffende maand waarin de schade heeft plaatsgevonden exclusief verzendkosten, doch is in elk geval beperkt tot het bedrag waarvoor 2Connect is verzekerd en haar verzekering daadwerkelijk uitkeert.
 3. De aansprakelijkheidsuitsluiting in dit artikel met betrekking tot directe schade blijft buiten toepassing, indien schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van 2Connect of haar leidinggevend personeel.
 4. Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van 2Connect of haar leidinggevend personeel, zal De Klant 2Connect vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de zaken en zal De Klant alle schade van 2Connect, waaronder mede begrepen (juridische) adviseurskosten, vergoeden die 2Connect lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.
 5. De Klant kan alleen een beroep doen op de verplichtingen, zoals die voortvloeien uit dit artikel, indien zij zelf aan al haar verplichtingen ten opzichte van 2Connect heeft voldaan.
 6. Ieder vorderingsrecht uit welke hoofde dan ook van De Klant op 2Connect verjaart uiterlijk één jaar na aflevering van de aan De Klant verkochte zaken.

 

Artikel 13. Opschorting, verrekening en ontbinding

 1. De Klant is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening van haar verplichtingen.
 2. In de navolgende gevallen is De Klant van rechtswege in verzuim en heeft 2Connect het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk – zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is – buitengerechtelijk te ontbinden:
  a. indien De Klant haar faillissement of (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, dan wel in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, dan wel De Klant krachtens wetsbepaling onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld;
  b. indien De Klant (onderdelen van) haar onderneming althans haar activiteiten geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt dan wel staakt;
  c. indien ten laste van De Klant conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;
  d. indien 2Connect goede grond heeft te vrezen dat De Klant tekort zal schieten in de nakoming van haar verplichtingen.
 3. In geval van ontbinding door 2Connect op grond van voorgaand lid wordt De Klant aan 2Connect van rechtswege een boete verschuldigd van 25% van de koopprijs (inclusief verzendkosten) en/of aanneemsom, onverminderd het recht van 2Connect om schadevergoeding te vorderen. Artikel 6:92 BW is niet van toepassing.
 4. 2Connect is te allen tijde gerechtigd van De Klant zekerheidsstelling en/of vooruitbetaling te verlangen voor de nakoming door De Klant van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. De Klant zal daaraan op eerste verzoek voldoen. Indien De Klant geen of onvoldoende zekerheid stelt en/of geen vooruitbetaling verricht, is 2Connect gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. De Klant is in dat geval aansprakelijk voor alle schade van 2Connect.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de Overeenkomst is alleen Nederlands recht van toepassing.
 2. Uitsluitend de rechtbank Zeeland-West-Brabant is bevoegd om geschillen te beslechten die voortvloeien uit de Overeenkomst, tenzij 2Connect kiest voor de wettelijk relatief bevoegde rechter of voor arbitrage.